HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD OPAVA

Dne 13. října 2017 jsme se s žáky I. a II. ročníku učebního oboru Výrobce potravin a III. ročníku učebního oboru Pekař zúčastnili exkurze v Čističce odpadních vod Opava. Mohli jsme zde vidět přítok znečištěné vody, která přicházela z města od domácností a také velkých firem např. Model, Bivoj, pekárny, Mondeléz apod., jejichž i když předčištěné vody přicházejí do velké čistírny odpadních vod. Průvodkyně paní Pallová nám vysvětlila způsob čištění vody, používané techniky a technologie čištění, tak, aby znečištěná voda, která kanalizací přiteče na ČOV mohla být vyčištěna a poté vypuštěna do řeky Opavy.

Po exkurzi v ČOV jsme se přesunuli do HZS Opava, kde probíhal den otevřených dveří pod názvem „Den požární bezpečnosti“. Cílem této akce bylo, jak účinným způsobem informovat občany a propagovat požární ochranu formou preventivně výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Měli jsme možnost shlédnout požární techniku, ukázky hašení požárů hořlavých kapalin a záchranu osob z výšky aj.

Stejné exkurze jen již bez jmenovaných ukázek hašení požárů hořlavých kapalin a zachraňování osob z výšek jsme viděli dne 18. října 2017 s žáky I. ročníku učebního oboru Pekař a III. ročníku učebního oboru Výrobce potravin.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Vloženo: 30. října 2017, Mgr. Pavla Raabová

další aktuality »