Seznam přijatých uchazečů 1. kolo přijímacího řízení VOŠ

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, denní formy vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

ikona PDFSeznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky, denní formy vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

ikona PDFInformace pro 1. ročník denní formy vzdělávacích programů 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu a 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - 2. kolo (přihlášky do 24. 8. 2017)

v souladu s § 93 a §94 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění

ikona PDF Vyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu, pro školní rok 2017/2018 -2. kolo.

Uchazeči o denní formu vzdělávání na VOŠ pro školní rok 2017/2018 budou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy a výsledku maturitní zkoušky.

 • Uchazeč zašle přihlášku na jeden vzdělávací program.
 • Přijímací řízení pro denní formu vzdělávání vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 28. 8. 2017.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu 60, předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky 60.
 • Přijímací zkoušky se nekonají, osobní účast uchazečů není nutná.
 • Výsledek přijímacího řízení bude k dispozici na www stránkách školy www.sshsopava.cz. Zde také naleznete informace o zápise a zahájení výuky ve školním roce 2017/2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána do 7 dnů po stanovení výsledků přijímacího řízení.
 • Přihlášku zasílejte na adresu Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ p. o., Tyršova 34, Opava, 746 95

Pro přijímací řízení jsou nezbytná tato kritéria:

 • Zaslání řádně vyplněné přihlášky k dennímu vzdělávání na VOŠ pro 2. kolo nejpozději do 24. 8. 2017.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud nebylo vyplněno lékařem přímo v přihlášce ke vzdělávání (platí jen pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu).
 • Zaslání úředně ověřené kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového studia, pokud nebyl střední školou potvrzen prospěch na přihlášce (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
 • Zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
 • Úhrada správního poplatku ve výši 400 Kč, číslo účtu 107-439710287/0100, VS je datum narození ve tvaru DDMMRR (zaslání potvrzení úhrady, pokud nebylo přiloženo k přihlášce).

V případě, že nedodáte všechny potřebné podklady k dennímu vzdělávání do 24. 8. 2017 (pro 2. kolo), budete z přijímacího řízení vyřazeni. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků studia na střední škole. Při přijímacím řízení budou seřazeni podle součtu průměru 1. pololetí posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového studia a průměru maturitní zkoušky.

Přijati ke vzdělávání budou uchazeči, kteří dosáhli lepšího součtu aritmetických průměrů známek zaokrouhlených na dvě desetinná místa. Rozhodujícím kritériem při odvolání pro nepřijetí ke vzdělávání bude v případě shodného součtu průměrů lepší průměr uchazeče z maturitní zkoušky.

Denní vzdělávání (rekapitulace):

2. kolo
Termín zaslání přihlášek 24. 8. 2017
Termín dodání podkladů 24. 8. 2017
Přijímací řízení 28. 8. 2017

Další plánovaná kola přijímacího řízení 3. kolo do 21. 9. 2017, 4. kolo do 12. 10. 2017 a 5. kolo do 27. 10. 2017.

Přehled studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2005-2016:

rok 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Počet studentů 239* 261* 211* 193* 179* 147* 113* 95*
Počet absolventů 50 37* 29* 33* 37* 27* 23* -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.