KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 - 5. kolo

ikona PDFVyhlášení přijímacího řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání, vzdělávacích programů 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu

Zaslání řádně vyplněné přihlášky k dennímu vzdělávání na VOŠ pro 5. kolo do 25. 10. 2019.

Uchazeči o denní formu vzdělávání na VOŠ pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy a výsledku maturitní zkoušky.

 • Uchazeč zašle přihlášku na jeden vzdělávací program.
 • Přijímací řízení pro denní formu vzdělávání vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky a 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 30. 10. 2019.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-42-N/04 Řízení hotelového provozu 60.
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů vzdělávacího programu 65-43-N/02 Rozvoj a řízení regionální turistiky 60.
 • Přijímací zkoušky se nekonají, osobní účast uchazečů není nutná.
 • Výsledek přijímacího řízení bude k dispozici na www stránkách školy www.sshsopava.cz. Zde také naleznete informace o zápise a zahájení výuky ve školním roce 2019/2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána do 7 dnů po stanovení výsledků přijímacího řízení.
 • Přihlášku zasílejte na adresu Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ p. o., Tyršova 34, Opava, 746 95

Pro přijímací řízení jsou nezbytná tato kritéria:

 • Zaslání řádně vyplněné přihlášky k dennímu vzdělávání na VOŠ pro 5. kolo do 25. 10. 2019.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud nebylo vyplněno lékařem přímo v přihlášce ke vzdělávání (platí jen pro vzdělávací program Řízení hotelového provozu).
 • Zaslání úředně ověřené kopie vysvědčení posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového studia, pokud nebyl střední školou potvrzen prospěch na přihlášce (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
 • Zaslání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (tento doklad je součástí přijímacího spisu a nebude vrácen).
 • Úhrada správního poplatku ve výši 400 Kč, číslo účtu 107-439710287/0100, VS je datum narození ve tvaru DDMMRR (zaslání potvrzení úhrady, pokud nebylo přiloženo k přihlášce).

V případě, že nedodáte všechny potřebné podklady k dennímu vzdělávání do 25. 10. 2019 (pro 5. kolo), budete z přijímacího řízení vyřazeni. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků studia na střední škole. Při přijímacím řízení budou seřazeni podle součtu průměru 1. pololetí posledního ročníku střední školy nebo 2. ročníku nástavbového studia a průměru maturitní zkoušky.

Přijati ke vzdělávání budou uchazeči, kteří dosáhli lepšího součtu aritmetických průměrů známek zaokrouhlených na dvě desetinná místa. Rozhodujícím kritériem při odvolání pro nepřijetí ke vzdělávání bude v případě shodného součtu průměrů lepší průměr uchazeče z maturitní zkoušky.

Denní forma vzdělávání (rekapitulace):

Denní forma vzdělávání 5. kolo
Termín zaslání přihlášek 25. 10. 2019
Termín dodání podkladů 25. 10. 2019
Přijímací řízení 30. 10. 2019

Přehled počtu studentů a absolventů vyššího odborného vzdělávání 2011-2018:

rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Počet studentů 211* 193* 179* 147* 113* 95* 70* 71
Počet absolventů 29* 33* 37* 27* 23* 21* 10 -

* včetně kombinovaného a dálkového vzdělávání.

Učební plány od 01.09.2016

Přihláška ke studiu na VOŠ:

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudou výsledky přijímacího řízení sdělovány ústně ani telefonicky. Výsledková listina bude zveřejněna na webových stránkách školy.