Úhrada školného

Úplata za vzdělání je stanovena vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání 10/2005 Sb., § 14. Splatnost školného § 15 je stanoveno ve dvou splátkách – do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku.

číslo účtu 107-439710287
kód banky 0100
částka Kč 2 000,-
variabilní symbol datum narození ve tvaru DDMMRRRR
text příjmení - školné